Zespół Koordynujący

Zespół Koordynujący został powołany w celu prawidłowego wdrażania i przebiegu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

 1. koordynowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Olsztynka,
 2. rozpatrywanie odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej,
 3. czuwanie nad prawidłowością liczenia głosów,
 4. przyjęcie wyników głosowania i przekazanie ich Burmistrzowi Olsztynka celem opublikowania,
 5. ocena procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.

Członkowie Zespołu wykonują swoją pracę nieodpłatnie. Decyzje Zespołu podejmowane są w formie uchwał i zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Robert Waraksa - przewodniczący Zespołu Koordynującego,
 2. Andrzej Argalski,
 3. Aleksandra Dymarska,
 4. Elżbieta Kucka,
 5. Robert Maciak,
 6. Emilia Nowicka,
 7. Ewa Okołowicz,
 8. Krystyna Perkowska,
 9. Małgorzata Zapadka,
 10. Ewa Zenc.

Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 kwietnia w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2018 rok