Olsztynecki Budżet Obywatelski

WAŻNE POJĘCIA!

Olsztynecki Budżet Obywatelski – rozumie się przez to procedurę wskazania i wyboru  projektów przez mieszkańców Olsztynka w trybie niniejszych Zasad oraz zrealizowanych i sfinansowanych ze środków z budżetu Gminy Olsztynek na 2017r.,

Mieszkańcy Olsztynka – rozumie się przez to każdą osobę, która zamieszkuje na terenie miasta Olsztynka,

Katalogu zadań własnych gminy – rozumie się przez to zadania wymienione w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

Projekt - rozumie się przez to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Olsztynka,


Zasady Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

 

Zgłaszanie projektów

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka.

Osoba niepełnoletnia zgłaszająca propozycję projektu powinna dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2017.

Wzór zgody znajduje się w zakładce Do pobrania.

                                                                                                                                

Formularz zgłoszenia projektu dostępny jest w zakładce Do pobrania na stronie internetowej Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olsztynku (pok. Nr 11) w godzinach poniedziałek od 8:00 do 16:00 i w dniach od wtorku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

 

Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy.

Wypełnione formularze składa się w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przekazać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Olsztynecki Budżet Obywatelski”:

W celu usprawnienia procesu zgłaszania projektów, można skorzystać z pomocy punktu informacyjno-konsultacyjnego, który znajduje się w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w pok. Nr 17. Pomoc, będzie udzielana nieodpłatnie w godzinach pracy Urzędu Miejskim w Olsztynku i może dotyczyć, w szczególności:

Złożony projekt nie może przekraczać puli środków przeznaczonych na realizację zadań w danym roku.

Projekt wymaga poparcia udzielonego przez co najmniej 25 mieszkańców miasta Olsztynka. Wzór listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 znajduje się w zakładce Do pobrania.

Lista zgłoszonych wniosków zostanie opublikowana na stronach urzędu oraz tablicy ogłoszeń.


 

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonują właściwe ze względu na rodzaj zadania komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Weryfikacji podlega:

Odrzucone zostaną projekty zawierające wnioski o inwestycje zaplanowane wcześniej przez gminę Olsztynek oraz generujące wysokie koszty utrzymania w latach następnych.

W przypadku, gdy złożony formularz projektu będzie niekompletny lub będzie wymagał wniesienia uzupełnień lub poprawek, Urząd Miejski w Olsztynku w terminie do 15 dni roboczych od wpłynięcia formularza poinformuje wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia lub modyfikacji wniosku.

Wnioski, które nie zostaną uzupełnione w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia wnioskodawcy uznaje się za zweryfikowane negatywnie bez możliwości odwołania się.

Urząd Miejski w Olsztynku ma 7 dni roboczych na weryfikacje uzupełnień lub modyfikacji wniosków.

Lista zweryfikowanych przez komórki organizacyjne projektów publikowana będzie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku, tablicach ogłoszeń oraz zostanie przesłana wszystkim autorom projektów.

Wnioskodawca, którego wniosek zostanie negatywnie zweryfikowany, przysługuje prawo odwołania się do Zespołu Koordynującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia wraz z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji wniosku.

Zespół Koordynujący w terminie 10 dni rozpatrzy odwołania i przekaże stanowisko Burmistrzowi Olsztynka.

W ciągu 7 dni, od dnia otrzymania odwołań, Burmistrz Olsztynka opublikuje ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

Ingerowanie w zakres zgłoszonego projektu, w tym zmiany dotyczące propozycji lokalizacji lub łączenia zadań możliwe będą jedynie za zgodą autorów projektów przed ogłoszeniem listy zweryfikowanych projektów.

W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zadania Przewodniczący Zespołu Koordynującego poinformuje o tym wnioskodawców za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Olsztynku, w celu umożliwienia połączenia ich w jeden projekt.

Pozytywnie zweryfikowane projekty oraz projekty negatywnie zweryfikowane wraz z uzasadnieniem publikowane będą na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

W przypadku zamiaru realizacji projektu, mającego charakter inwestycyjny, na nieruchomości nie będącej własnością gminy, do zgłoszenia obowiązkowo należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, dostępną w zakładce Do pobrania.

Zgłoszenia, które pomyślnie przejdą weryfikację, stanowią wstępną listę projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.


 

Wybór projektów

W ramach kwoty Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu przeprowadzonym wśród mieszkańców Olsztynka.  

W wyborze (głosowaniu) projektów do realizacji może wziąć udział każdy mieszkaniec Olsztynka.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2017. Wzór zgody znajduje się w zakładce Do pobrania.

W przypadku głosowania tradycyjnego zgoda powinna zostać dostarczona do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

W przypadku głosowania internetowego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę poprzez podanie imion i nazwiska, adresu zamieszkania oraz imienia ojca w odpowiednich polach.

Szczegółowe zasady obsługi głosowania i lokalizację punktów do głosowania oddawania głosów zostaną określone przez Burmistrza Olsztynka i podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku wraz z uruchomieniem zakładki służącej do głosowania nad wybranymi projektami w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.    

 

Kartę do głosowania będzie można otrzymać w punktach do głosowania, pobrać ze strony internetowej lub zagłosować na dedykowanej stronie internetowej.

Podczas głosowania zostaną udostępnione głosującym pełne opisy wszystkich projektów. Opisy projektów będą znajdować się również na stronie internetowej Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanych urn w wyznaczonych punktach do głosowania oraz głosowanie internetowe.

Głosujący podaje imiona i nazwisko, adres zamieszkania oraz imię ojca oraz oświadcza, że zamieszkuje na terenie miasta Olsztynka.

Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 5 punktów, które będzie mógł przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je pomiędzy kilka projektów.

Obliczanie wyniku głosowania odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Olsztynku po zakończeniu głosowania i polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów.

Nad prawidłowością liczenia głosów czuwać będzie Zespół Koordynujący, który niezwłocznie po ustaleniu wyniku głosowania sporządza protokół zawierający:

Środki otrzymują projekty, które zdobyły największą liczbę głosów (punktów) i są przyznawane kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków przypadających na 2017 rok. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.

W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą wyceny. W przypadku równej kwoty organizuje się losowanie.

Informacja o zakwalifikowanych do realizacji projektów oraz odpowiedzialnych za ich wdrażanie jednostkach zostanie opublikowana w formie Zarządzenia.

Wybrane w głosowaniu projekty Burmistrz Olsztynka, po uchwaleniu Budżetu Miasta i Gminy Olsztynek na 2017 roku, kieruje do realizacji, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Olsztynku lub jednostki organizacyjne Olsztynka odpowiedzialne za ich wdrażanie.

Autorzy projektów wybranych w ramach procedury Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego uczestniczą w ich realizacji poprzez możliwość konsultowania przyjmowanych przez jednostki organizacyjne rozwiązań.