Olsztynecki Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. Wymagania jakie powinien spełniać Olsztynecki Budżet Obywatelski określa uchwała Rada Miejska w Olsztynku. 

Olsztynecki Budżet Obywatelski jest przeprowadzany na terenie miasta. Ze środków OBO finansowane są projekty wybrane przez mieszkańców Olsztynka.

Pula środków wynosi 300 tys. zł, i zostanie podzielona na 2 kategorie:

Szczegółowy harmonogram realizacji OBO ustala co roku burmistrz Olsztynka.

Projekty z pomysłami mogą zgłaszać mieszkańcy Olsztynka w dniach 5 - 30 czerwca 2023 roku. Inicjatywy poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, będzie można składać w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną. W ramach procedury OBO nie będą mogły być realizowane projekty, których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności. Należy przez to rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach OBO. Ponadto nie można realizować projektów, które:

W razie stwierdzenia braków w projekcie można dokonać jego korekty lub modyfikacji. W przypadku negatywnej weryfikacji, wnioskodawca może odwołać się do Zespołu Koordynującego.

W głosowaniu, podobnie jak w latach poprzednich, będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek – co istotne, bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów. Głosowanie na projekty zakwalifikowane do OBO odbędzie się w dniach 24 sierpnia 2023 od godz. 8:00 - 14 września 2023 roku do godz. 15:00 – za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. 

Burmistrz Olsztynka powołał Zespół Koordynujący OBO, w skład którego weszli jego przedstawiciele, przedstawiciele osiedli i Rady Miejskiej. Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg OBO, w szczególności:

Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące OBO będzie koordynował burmistrz Olsztynka. Obejmują one w szczególności przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego, zachęcanie do składania projektów oraz do wzięcia udziału w głosowaniu, upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania na projekty zgłoszone w ramach OBO oraz o efektach ich realizacji.