Olsztynecki Budżet Obywatelski

WAŻNE POJĘCIA!

Olsztynecki Budżet Obywatelski – rozumie się przez to procedurę wskazania i wyboru  projektów przez mieszkańców Olsztynka w trybie niniejszych Zasad oraz zrealizowanych i sfinansowanych ze środków z budżetu Gminy Olsztynek na 2018r.,

Mieszkańcy Olsztynka – rozumie się przez to każdą osobę, która zamieszkuje na terenie miasta Olsztynka,

Katalogu zadań własnych gminy – rozumie się przez to zadania wymienione w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Projekt - rozumie się przez to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Olsztynka,


Zasady Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

 

Zgłaszanie projektów

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka bez względu na wiek.

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 25 podpisów poparcia wśród mieszkańców Olsztynka oraz złożyć go najpóźniej do 22 czerwca 2017 roku.

Formularz zgłoszenia projektu dostępny jest w wersji elektronicznej lub do pobrania na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl - w zakładce Do pobraniaoraz w wersji papierowej w pok. Nr 2 Urzędu Miejskiego w Olsztynku w godzinach poniedziałek od 8:00 do 16:00 i w dniach od wtorku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

Wypełnione formularze można złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.obo.olsztynek.pl lub wersji papierowej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Olsztynecki Budżet Obywatelski” wraz z wersją elektroniczną, edytowalną przekazaną na dowolnym nośniku danych lub przesłaną na adres obo@olsztynek.pl:
a)    w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, pok. Nr 11.
b)    pocztą tradycyjną. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej wnioskodawca, w celu weryfikacji, podaje swoje imiona i nazwisko, adres zamieszkania, imię ojca oraz oświadcza, że zamieszkuje na terenie miasta Olsztynka.

Osoba niepełnoletnia zgłaszająca propozycję projektu powinna dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2018.Wzór zgody znajduje się w zakładce Do pobrania.
W przypadku zgłaszania projektu w wersji elektronicznej przez osobę niepełnoletnią rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę poprzez podanie swoich imion i nazwiska, adresu zamieszkania oraz imienia ojca w odpowiednich polach.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. 

W celu usprawnienia procesu zgłaszania projektów, można skorzystać z pomocy punktu informacyjno-konsultacyjnego, który znajduje się w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w pok. Nr 17. Pomoc, będzie udzielana nieodpłatnie w godzinach pracy Urzędu Miejskim w Olsztynku i może dotyczyć, w szczególności:

Maksymalny koszt złożonego projektu nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 złotych

Projekt wymaga poparcia udzielonego przez co najmniej 25 mieszkańców miasta Olsztynka. Wzór listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 znajduje się w zakładce Do pobraniaW przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej wnioskodawca załącza zeskanowaną listę z podpisami poparcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zakładce Do pobrania.

Lista zgłoszonych wniosków zostanie opublikowana na stronach urzędu oraz tablicy ogłoszeń.

 

PRZYKŁADOWE KOSZTY PROJEKTÓW:
Olsztynecki Budżet Obywatelski - KOSZTY PROJEKTÓW

 


 

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonują właściwe ze względu na rodzaj zadania komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Weryfikacji podlega:

Odrzucone zostaną projekty zawierające wnioski o inwestycje zaplanowane wcześniej przez gminę Olsztynek oraz generujące wysokie koszty utrzymania w latach następnych.

W przypadku, gdy złożony formularz projektu będzie niekompletny lub będzie wymagał wniesienia uzupełnień lub poprawek, Urząd Miejski w Olsztynku w terminie do 15 dni roboczych od wpłynięcia formularza poinformuje wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia lub modyfikacji wniosku.

Z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego w Olsztynku termin, o którym mowa powyżej może zostać wydłużony do 30 dni roboczych.

Wnioski, które nie zostaną uzupełnione w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia wnioskodawcy uznaje się za zweryfikowane negatywnie bez możliwości odwołania się.

Urząd Miejski w Olsztynku ma 7 dni roboczych na weryfikacje uzupełnień lub modyfikacji wniosków.

Lista zweryfikowanych przez komórki organizacyjne projektów publikowana będzie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku, tablicach ogłoszeń oraz zostanie przesłana wszystkim autorom projektów.

Wnioskodawca, którego wniosek zostanie negatywnie zweryfikowany, przysługuje prawo odwołania się do Zespołu Koordynującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia wraz z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji wniosku.

Zespół Koordynujący w terminie 10 dni rozpatrzy odwołania i przekaże stanowisko Burmistrzowi Olsztynka.

Ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego powinniśmy poznać do 24 sierpnia 2017 roku.

Ingerowanie w zakres zgłoszonego projektu, w tym zmiany dotyczące propozycji lokalizacji lub łączenia zadań możliwe będą jedynie za zgodą autorów projektów przed ogłoszeniem listy zweryfikowanych projektów.

W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zadania Przewodniczący Zespołu Koordynującego poinformuje o tym wnioskodawców za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Olsztynku, w celu umożliwienia połączenia ich w jeden projekt.

Pozytywnie zweryfikowane projekty oraz projekty negatywnie zweryfikowane wraz z uzasadnieniem publikowane będą na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

W przypadku zamiaru realizacji projektu, mającego charakter inwestycyjny, na nieruchomości nie będącej własnością gminy, do zgłoszenia obowiązkowo należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, dostępną w zakładce Do pobrania.

Zgłoszenia, które pomyślnie przejdą weryfikację, stanowią wstępną listę projektów zakwalifikowanych do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.


 

Wybór projektów

W ramach kwoty Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego środki mogą zostać przeznaczone projekty, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu przeprowadzonym wśród mieszkańców Olsztynka.  

W wyborze projektów do realizacji może wziąć udział każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2018. Wzór zgody znajduje się w zakładce Do pobrania.

W przypadku głosowania tradycyjnego zgoda powinna zostać dostarczona do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

W przypadku głosowania internetowego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę poprzez podanie imion i nazwiska, adresu zamieszkania oraz imienia ojca w odpowiednich polach.

Szczegółowe zasady obsługi głosowania i lokalizację punktów do głosowania oddawania głosów zostaną określone przez Burmistrza Olsztynka i podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku wraz z uruchomieniem zakładki służącej do głosowania nad wybranymi projektami w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.    

Głosowanie na poszczególne projekty zgłoszone do OBO rozpocznie się 16 września i zakończy 28 września 2017 roku.

W celu ustalenia kolejność projektów na karcie do głosowania odbywa się losowanie miejsc.

Kartę do głosowania będzie można otrzymać w punktach do głosowania, pobrać ze strony internetowej lub zagłosować na dedykowanej stronie internetowej.

Podczas głosowania zostaną udostępnione głosującym pełne opisy wszystkich projektów. Opisy projektów będą znajdować się również na stronie internetowej Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanych urn w wyznaczonych punktach do głosowania oraz głosowanie internetowe.

Głosujący podaje imiona i nazwisko, adres zamieszkania oraz imię ojca oraz oświadcza, że zamieszkuje na terenie miasta Olsztynka.

Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 5 punktów, które będzie mógł przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je pomiędzy kilka projektów.

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania w Urzędzie Miejskim w Olsztynku odbywa się obliczanie kart do głosowania wyjętych z urn.
Obliczanie wyniku głosowania odbywa się niezwłocznie po uprzednim zweryfikowaniu przez wskazanych przez Burmistrza Olsztynka pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku, wszystkich oddanych głosów i polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów. 
Nad prawidłowością liczenia głosów czuwać będzie Zespół Koordynujący, który niezwłocznie po ustaleniu wyniku głosowania sporządza protokół zawierający:

Środki otrzymują projekty, które zdobyły największą liczbę punktów i są przyznawane kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania wszystkich środków przypadających na 2018 rok. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.

W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą wyceny. W przypadku równej kwoty organizuje się losowanie.

Informacja o zakwalifikowanych do realizacji projektów oraz odpowiedzialnych za ich wdrażanie jednostkach zostanie opublikowana w formie Zarządzenia.

Wybrane w głosowaniu projekty Burmistrz Olsztynka, po uchwaleniu Budżetu Miasta i Gminy Olsztynek na 2018 roku, kieruje do realizacji, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Olsztynku lub jednostki organizacyjne Olsztynka odpowiedzialne za ich wdrażanie.

Autorzy projektów wybranych w ramach procedury Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego uczestniczą w ich realizacji poprzez możliwość konsultowania przyjmowanych przez jednostki organizacyjne rozwiązań.


 

Promocja projektów

Autorzy mogą promować zgłoszone projekty we własnym zakresie.

Logo Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego może być używane wyłącznie na oficjalnych materiałach przygotowanych przez Urząd Miejski w Olsztynku. Wykorzystywanie logo Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na materiałach innych niż oficjalne, wymaga uzyskania specjalnej zgody na piśmie.

Zgody, o której mowa powyżej udziela Burmistrz Olsztynka. W przypadku używania logo Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na innych materiałach, niż oficjalne bez zgody, o której mowa w powyżej będą one niezwłocznie usuwane i niszczone.