Olsztynecki Budżet Obywatelski

W zeszłym roku budżet obywatelski został wpisany do ustawy jako szczególna forma konsultacji społecznych. Określono pewne parametry oraz zobowiązano radę gminy do określenia wymagań, jakie powinien spełniać budżet obywatelski.

Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska w Olsztynku podjęła w połowie kwietnia. Olsztynecki Budżet Obywatelski jest przeprowadzany na terenie miasta. Ze środków OBO finansowane będą projekty wybrane przez mieszkańców Olsztynka. Pula środków w 2019 roku wyniesie 300 tys. zł, a maksymalny koszt złożonego projektu nie będzie mógł przekroczyć 50% tej kwoty (150 tys. zł). Szczegółowy harmonogram realizacji OBO ustala co roku burmistrz Olsztynka.

Projekty z pomysłami mogą zgłaszać mieszkańcy Olsztynka. Inicjatywy poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, będzie można składać w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną. W ramach procedury OBO nie będą mogły być realizowane projekty, których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności. Należy przez to rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach OBO. Ponadto nie będzie można realizować projektów, które:

Zmianie nie ulegną zasady weryfikacji i uzupełniania projektów. W razie stwierdzenia braków w projekcie, będzie można dokonać jego korekty lub modyfikacji. W przypadku negatywnej weryfikacji, wnioskodawca będzie mógł odwołać się do Zespołu Koordynującego.

W głosowaniu, podobnie jak w latach poprzednich, będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek – co istotne, bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów. Głosowanie na projekty zakwalifikowane do OBO odbędzie się w dniach 17-23 października 2019 roku – za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 5 punktów.

Burmistrz Olsztynka powołał Zespół Koordynujący OBO, w skład którego weszli jego przedstawiciele, przedstawiciele osiedli i Rady Miejskiej. Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg OBO, w szczególności:

Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące OBO będzie koordynował burmistrz Olsztynka. Obejmują one w szczególności przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego, zachęcanie do składania projektów oraz do wzięcia udziału w głosowaniu, upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania na projekty zgłoszone w ramach OBO oraz o efektach ich realizacji.